Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ābeļzari”, Deksnē, Padures pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62720100121).  Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62720100201, platība 0,9674 ha. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 5100,00 EUR, drošības nauda: 510,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 18. janvārī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 7. februārī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. februārim jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Ābeļzari”, Padures pag., izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 510,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 1 (viena) mēnešu laikā no Izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada laikrakstā “Kuldīgas Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.kuldiga.lv, izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.