All posts by Ģirts Immers

07Jan/21

Pārdod!

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu p ā r d o d mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ābeļzari”, Deksnē, Padures pagasts, KuldīgasRead More…