Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu pašvaldības ceļa Pils ceļš ceļu nodalījuma joslā Padurē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojotiesuz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2012/30 „Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 6.punktu un Kuldīgas novada Domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 22.11.2017. lēmumu (prot.nr.19 p.1.), izsludina publisko apspriešanu no 5.marta līdz 19.martampar koku ciršanas ieceri:

  • 18 koku – parastā kļava 8 gab., koka stumbra apkārtmērs 1,3m augstumā virs sakņu kakla ir 1.31m/D41cm, 0.97m/D31cm, 1.04m/D33cm, 2.05m/D65cm, 1.85m/D58cm, 1.38m/D44cm, 1.49m/D47cm, 1.92m/D61cm; parastais osis 8 gab., koka stumbra apkārtmērs 1,3m augstumā virs sakņu kakla ir 2.68m/D85cm, 2.05m/D65cm, 2.09m/D66cm, 0.83m/D26cm, 0.6m/D19cm, 65m/D20cm, 1.68m/D53cm,1.65m/D52cm; parastā liepa 2 gab., koka stumbra apkārtmērs 1,3m augstumā virs sakņu kakla ir 2.22m/D70cm, 2.01m/D64cmpašvaldības autoceļa Pils ceļš, (kadastra numurs 62720050327), ceļu nodalījuma joslā,kas apdraud  satiksmes un sabiedrības drošību.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 un Padures pagasta pārvaldē „Arāji”, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, kā arī aizpildīt elektroniski šeit, līdz 2018.gada 19.martam plkst.18.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.

Publiskās apspriešanas norises laiks no 5.marta līdz 19.martam plkst.18:00.

Informācijas lejupielāde:

Lemuma_izraksts

ANKETA: Padure_Pils_cels_anketa

ATTĒLI: Padure_Pils_cels_att-1