Kuldīgas novadā turpinās sakoptāko īpašumu pieteikšana

Kuldīgas novadā līdz 1. jūlijam turpinās pieteikumu pieņemšana pašvaldības rīkotajiem konkursiem

“Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2018” un “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018”.

 

Šos konkursus pašvaldība rīko, lai veicinātu vides sakoptību un kārtību gan Kuldīgā, gan Kuldīgas novada pagastos, kā arī noskaidrotu skaistākos pilsētas dārzus, lauku sētas, uzņēmumu un iestāžu teritorijas gan pilsētā, gan pagastos.

 

Konkursā aicināti pieteikties gan Kuldīgas pilsētā, gan novada pagastos atrodos īpašumu saimnieki, kuri izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Iespējams gan pašiem pieteikt savu īpašumu konkursam, gan arī pieteikt citus skaistu māju, lauku sētu, daudzdzīvokļu māju vai uzņēmumu teritoriju īpašniekus. Abu konkursu nolikumi ir publicēti Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv.

Pieteikumus iespējams iesniegt:

  • Internetā www.kuldiga.lv , tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu
  • Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā,
  • Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs,
  • nosūtot pa e-pastu kristine.dulbinska@kuldiga.lv .

Pilsētā atrodošos īpašumus vērtēs četrās nominācijās.

Nominācijās “Skaistākais Kuldīgas dārzs”, “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms” un “Sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā”

1.vietas ieguvēji saņems naudas balvu 150,00 EUR un atzinības zīmi “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2018”, 2. vieta – 100,00 EUR, bet 3. vieta – 75.00 EUR.

Savukārt nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs” 1.vietas ieguvējs saņems naudu balvu 75,00 EUR, 2. vieta – 50,00 EUR, bet 3. vieta – 30.00 EUR.

Konkursā vērtēs galvenokārt izveidotāja izdomu, nevis finansiālo ieguldījumu dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā. Komisija novērtēs tīrību un kārtību īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas zonējumu, telpisko plānojumu, tā atbilstību funkcijai, augu stādījumus, to kompozīciju, ekoloģisko saderību, augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāti, sakoptību, žogu izskati, pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.

Savukārt sakoptākās teritorijas laukos vērtēs 3 nominācijās, nosakot sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu, kā arī sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju. Konkursa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās 3 nominācijās – apbalvos ar Kuldīgas novada Domes Atzinības zīmi un naudas balvu EUR 150 apmērā. Žūrija pēc saviem ieskatiem var noteikt 2. un 3.vietas ieguvējus/konkursa laureātus, piešķirot naudas balvu EUR 100 apmērā – 2.vietas ieguvējiem un EUR 75 – 3.vietas ieguvējiem.

Konkursā vērtēs kopiespaidu (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, to iekļaušanos apkārtējā vidē), dzīvojamo un saimniecības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosaukumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteikumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas zemes, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos ES projektos un tiešajos maksājumos.

Konkursi norisināsies laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Abu konkursu rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 6. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija
Tālr.: 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv,

www.kuldiga.lv