Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Sienāži”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62720040113. Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62720040113, platība 0,31 ha. Dominējošā zemes lietošanas veidu kategorija – lauksaimniecības zeme.

Nosacītā cena 760,00 EUR, drošības nauda 76,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2019.gada 11.novembrī, plkst.13:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019. gada 8.novembra plkst.11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143, e-pasts dome@kuldiga.lv.